Anasayfa Duvarmatik Duvarmatik Raporu


DENEY RAPORU 15.09.2010

DUVARMATİK 1150 MODÜLER DUVAR PANELİNİN ISI İLETİM KATSAYISININ VE SES İLETİM KAYBININ TAYİNİ

Deney Yeri
İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Isı Tekniği Birimi, Isı Ölçmeleri Laboratuarı.

 

Denenen Malzeme
Deneyi isteyen tarafından getirilen; kendi üretimleri olduğu, DUVARMATİK 1150 Modüler Duvar Ünitesi olarak isimlendirdikleri ve boyutlarının, Yükseklik: 1250 mm Genişlik: 1250 mm Kalınlık: 115 mm olduğu beyan edilen beton panel test edilmiştir. Yapılan ölçmeler ile, panelin ortalama kalınlığı 120.1 mm olarak belirlenmiştir.

Deneylerin Yapılışı, Hesap Yöntemi ve Deney Sonuçları
Ek-1’de, TS EN ISO 8990 Mahfazalı Sıcak Kutu yöntemine göre Isı İletim Katsayısı’nın Tayini Deneyinin yapılışı ve hesap yöntemi açıklanmış, deneylerde ölçülen ve hesaplanan değerler sunulmuştur. Aşağıda ise, denenen malzemenin getirildiği şartlarda ölçülen ortalama ısı iletim katsayısı ve ısıl direnç değerleri verilmiştir.

Kalınlık
1 (mm) Isı İletim Katsayısı
k (W/mK) Isıl Direnç
RD (m² K/W) 
121 0.062 1.952


 EK-1

DUVARMATİK 1150 MODÜLER DUVAR PANELİNİN ISI İLETİM KATSAYISININ TAYİNİ

Deneylerin Yapılışı
Isı yalıtımlı panelin ısıl direnci, “TS EN ISO 8990 Isı Yalıtımı-Kararlı Durum Isı İletim Özelliklerinin Tayini-Kalibre Edilmiş ve Mahfazalı Sıcak Kutu” (“Thermal Insulation – Determination of steady-state thermal transmission properties – Calibrated and guarded hot box”) standartına uygun olarak, şematik resmi şekil Ek1.1’de verilmiş olan deney sistemi ile belirlenmiştir.

Deney sistemi, bir duvarları ortak olan bir sıcak oda ve bir soğuk odadan oluşmaktadır. Ortak duvarın ortasında, ısıl geçirgenliği belirlenecek olan yapı malzemesi veya unsurunun yerleştirildiği, 1250 mm × 1250 mm boyuta sahip olan bir açıklık mevcuttur. Sıcak oda, boyutları 1000 mm × 1000 mm × 1000 mm olan, yalnızca bir yüzeyi açık olan ve bu yüzeyi ortak duvarın tam ortasına dayanmış olan bir iç oda (sıcak kutu) ve bunu çevreleyen bir dış odadan (muhafaza hacmi) oluşmaktadır. Gç oda ve dış oda birer elektrikli ısıtıcı ile ısıtılırken, soğuk oda da, bir buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi ile soğutulmaktadır. Böylece, yapı unsurunun iki tarafı arasında bir sıcaklık farkı ve buna bağlı olarak, yapı unsurunun üzerinden bir boyutlu ısı geçişi oluşturulmaktadır. Gç ve dış sıcak odaların ve soğuk odanın hava sıcaklıkları, ısıtıcı güç kaynakları ve soğutucu termostatı ile ayarlanabilmekte ve iki taraf arasında istenilen sıcaklık farkı oluşturulabilmektedir.

İç odaya sağlanan ısı, iç ısıtıcı elektrik direnci üzerindeki gerilim ve akım ölçülerek hesaplanmaktadır. Yapı unsuru üzerinden geçen ısının, iç odaya sağlanan ısıya eşit olmasını sağlamak için dış oda da, bir elektrikli ısıtıcı ile ısıtılmaktadır. Gç ve dış sıcak odalara verilen ısı miktarları ayarlanarak, sıcak odaların ara duvar yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkı sıfırlanmaktadır. Böylece, sıcak kutuya verilen ısının tamamının, eksik veya fazla olmaksızın, yapı unsuru üzerinden geçmesi sağlanmaktadır.

Sürekli hal şartları altında, iç odadaki direncin üzerinden geçen elektrik akımı (Iiç) ve direncin uçları arasındaki elektrik potansiyel farkı (Uiç) ölçülerek, iç oda ısıtıcısına beslenen güç belirlenmektedir. Yapı unsurunun iki yüzeyi arasına ve iç oda ile soğuk oda arasına yerleştirilmiş olan ısıl çiftler ile, duvar yüzeyleri arasındaki ve iç oda ile soğuk oda havası arasındaki sıcaklık farkları ve soğuk oda sıcaklığı ölçülmektedir. Ölçmelerde kullanılan cihazların özelikleri Tablo Ek-1.1’de özetlenmiştir.

Tablo Ek-1.1 Ölçme Cihazlarının Özelikleri

ÖLÇÜLEN
BÜYÜKLÜK ÖLÇME CİHAZININ 
MARKASI MODELİ ARALIĞI ÇÖZÜNÜRLÜK 
Elektrik 
Akımı, Iiç H. Jürgens - 0-3.00 A 0.01 A 
Elektrik
Gerilimi, Uiç Keithley 177 DMM 0-200 V 0.01 V 
Termoeleman
emk, ΔU Keithley 177 DMM 0-20 mV 0.001 mV


Deneylerde Ölçülen Değerler
Yapılan deneylerde ölçülen değerler Tablo Ek-1.2’de sunulmuştur.
Tablo Ek-1.2 Yapılan Deneyde Ölçülen Değerler

DENEY NO Iiç (A) Uiç (V) ΔT (oC) Tc (oC) 
1 0.675 16.65 21.42 4.0 
2 0.675 16.43 21.83 4.0 
3 0.675 16.58 21.94 4.0

 

MALZEMENİN SES İLETİM KAYBININ BELİRLENMESİ

1. Amaç ve Kapsam
Bu çalışmanın amacı, Duvarmatik Yapı Elemanları San.ve Tic. Ltd.Şti. tarafından üretilen “Duvarmatik 1150” rumuzlu malzemenin, ses iletim kaybının frekansa bağlı olarak belirlenmesidir.

2. Ölçüm Yöntemi
Ölçümler 50-6400 Hz frekans aralıklarında yapılmıştır. Ölçümler sırasında ortam sıcaklığı 24oC’ ve nem oranı %60’dir. Ölçümlerin yapıldığı deney düzeneği “ISO 10534–2 Acoustics-Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes -Part 2: Transfer-function method” uluslararası standardına uygundur.

Ses iletim kaybının frekansa bağlı olarak belirlenmesi testlerinde 2 numune üzerinde ölçümler yapılmıştır. Bu ölçüm sonuçları, ortalama alınarak birleştirilmiştir.

Şekil 1’de ses iletim kaybının frekansa bağlı olarak belirlenmesi amacıyla kullanılan ölçüm sistemi şematik olarak gösterilmiştir.

4. Ölçümlerin Değerlendirilmesi
Ölçümler, DTÜ Makina Fakültesi, Titreşim ve Akustik Laboratuvarında yapılmıştır.

Şekil 2’de malzemenin ses iletim kaybının frekansa bağlı olarak değişimi gösterilmiştir.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada, Duvarmatik Yapı Elemanları San.ve Tic. Ltd.Şti. tarafından üretilen “Duvarmatik 1150” rumuzlu malzemenin, ses iletim kaybı frekansa bağlı olarak belirlenmiştir.